CHỨNG NHẬN

     Giấy chứng nhận thực hành tốt sản phẩm thuốc

     Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

     Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm